Có 1 kết quả:

duì de qǐ ㄉㄨㄟˋ ㄑㄧˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) not to let sb down
(2) to treat sb fairly
(3) be worthy of