Có 1 kết quả:

duì xīn

1/1

duì xīn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) congenial
(2) to one's liking