Có 1 kết quả:

duì zhàn

1/1

duì zhàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to do battle (with sb)