Có 1 kết quả:

duì kàng xìng

1/1

Từ điển Trung-Anh

antagonistic