Có 1 kết quả:

duì zhé

1/1

duì zhé

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to sell at a 50% discount
(2) to fold in two