Có 1 kết quả:

duì huàn

1/1

duì huàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to exchange
(2) to swap