Có 1 kết quả:

duì jiē

1/1

duì jiē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to join up
(2) to dock
(3) a joint (between components)