Có 1 kết quả:

duì gōng

1/1

duì gōng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to attack (one another)