Có 1 kết quả:

duì dí ㄉㄨㄟˋ ㄉㄧˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to confront
(2) to face the enemy