Có 1 kết quả:

duì shù

1/1

duì shù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

logarithm