Có 1 kết quả:

duì shù hán shù

1/1

Từ điển Trung-Anh

logarithmic function