Có 1 kết quả:

duì yú ㄉㄨㄟˋ ㄩˊ

1/1

Từ điển phổ thông

coi như, xem như