Có 1 kết quả:

duì yìng

1/1

duì yìng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to be the mirror image of sth
(2) enantiomorphic
(3) antipodal
(4) enantiomeric (chemistry)