Có 1 kết quả:

duì yìng tǐ

1/1

duì yìng tǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

enantiomer (chemistry)