Có 1 kết quả:

duì yìng yì gòu

1/1

Từ điển Trung-Anh

enantiomeric isomerism (chemistry)