Có 1 kết quả:

duì wàng

1/1

duì wàng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to look at each other