Có 1 kết quả:

duì bǐ lián xiǎng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) word association
(2) association of ideas