Có 1 kết quả:

duì bǐ sè

1/1

duì bǐ sè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

color contrast