Có 1 kết quả:

duì liú céng

1/1

duì liú céng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) troposphere
(2) lower atmosphere