Có 1 kết quả:

duì liú céng dǐng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) tropopause
(2) top of troposphere