Có 1 kết quả:

duì shēng

1/1

duì shēng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

opposite (botany)