Có 1 kết quả:

duì zhèng

1/1

duì zhèng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) correct diagnosis
(2) to prescribe the right cure for an illness
(3) to suit the medicine to the illness