Có 1 kết quả:

duì zhèng xià yào ㄉㄨㄟˋ ㄓㄥˋ ㄒㄧㄚˋ ㄧㄠˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. to prescribe the right medicine for an illness (idiom); fig. to study a problem to find the right way to solve it
(2) to take appropriate steps