Có 1 kết quả:

duì yǎn

1/1

duì yǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to squint
(2) to one's liking