Có 1 kết quả:

duì chèn

1/1

duì chèn

giản thể

Từ điển phổ thông

đối xứng, cân đối

Từ điển Trung-Anh

(1) symmetry
(2) symmetrical