Có 1 kết quả:

duì chèn pò quē

1/1

Từ điển Trung-Anh

symmetry breaking (physics)