Có 1 kết quả:

duì chèn kōng jiān

1/1

Từ điển Trung-Anh

symmetric space (math.)