Có 1 kết quả:

duì lì miàn

1/1

duì lì miàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) opposite
(2) antonym
(3) the opposite side (in a conflict)