Có 1 kết quả:

duì cè

1/1

duì cè

giản thể

Từ điển phổ thông

đối sách, biện pháp đối phó

Từ điển Trung-Anh

countermeasure for dealing with a situation