Có 1 kết quả:

duì wèi kǒu

1/1

duì wèi kǒu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to one's taste
(2) tasty
(3) fig. sth one enjoys