Có 1 kết quả:

duì biǎo

1/1

duì biǎo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to set or synchronize a watch