Có 1 kết quả:

duì zhèng mìng míng

1/1

Từ điển Trung-Anh

confrontation naming