Có 1 kết quả:

duì cí

1/1

duì cí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to rehearse one's lines (of actor)