Có 1 kết quả:

duì diào

1/1

duì diào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to swap places
(2) to exchange roles