Có 1 kết quả:

duì zhì

1/1

duì zhì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to confront (in court etc)
(2) confrontation