Có 1 kết quả:

duì lù

1/1

duì lù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) suitable
(2) to one's liking