Có 1 kết quả:

duì zhuó

1/1

duì zhuó

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to sit face-to-face and drink