Có 1 kết quả:

duì zhèn

1/1

duì zhèn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) poised for battle
(2) to square up for a fight