Có 1 kết quả:

duì miàn

1/1

duì miàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (sitting) opposite
(2) across (the street)
(3) directly in front
(4) to be face to face