Có 1 kết quả:

duì miàn

1/1

duì miàn

giản thể

Từ điển phổ thông

đối diện, ở trước mặt