Có 1 kết quả:

duì mà

1/1

duì mà

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to hurl abuse
(2) to trade insults
(3) slanging match