Có 1 kết quả:

duì qí

1/1

duì qí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to align
(2) (typography) to justify