Có 1 kết quả:

xún fǎng

1/1

xún fǎng

giản thể

Từ điển phổ thông

thăm hỏi, đến thăm ai

Từ điển Trung-Anh

(1) to inquire after
(2) to look for (sb)