Có 1 kết quả:

dǎo xiàng

1/1

dǎo xiàng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to be oriented towards
(2) orientation