Có 1 kết quả:

dǎo niào

1/1

dǎo niào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

urinary catheterization