Có 1 kết quả:

dǎo dàn hé qián tǐng

1/1

Từ điển Trung-Anh

nuclear-powered missile submarine