Có 1 kết quả:

dǎo dàn wǔ qì jì shù kòng zhì zhì dù

1/1

Từ điển Trung-Anh

Missile Technology Control Regime (MTCR)