Có 1 kết quả:

dǎo huǒ suǒ

1/1

dǎo huǒ suǒ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

a fuse (for explosive)