Có 1 kết quả:

dǎo gòu

1/1

dǎo gòu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) shopper's guide
(2) shop assistant
(3) sales staff