Có 1 kết quả:

shòu sī

1/1

shòu sī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

sushi